Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Grammar Exercise

Instructions: Select the one correct answer from the given choices.

Example:

Koko wa doko _______ ka.
desu
masu
da

1. Watashi _______gakusei desu.
o
wa
de

  2. Kore _______ nan desu ka.
ka
ga
wa

  3. Ōsaka _______aimashō.
o
ni
de

  4. Nihongo _______benkyō shimasu.
o
ga
wa

  5. Koko ni jisho ga _______ .
imasu
arimasu
kimasu


Return to Japanese Quizzes