Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".


Example:

Natsu wa atsui. 


 
1. Kāru Mātin wa Kyō kara ichi-nen, Tōkyō no Waseda Daigaku de benkyō  
shimasu.
2. Kāru wa Tōkyō de Nihon bungaku o benkyō shimasu. 
3. Okamoto-san wa Jiyūgaoka ni sunde imasu.
4. Okamoto Masahiro-san wa Yotsubishi Shōji no shain desu. 
5. Musume no Sakurako-san wa daigaku san-nensei desu. 
6. Sakurako-san niwa kōkōsei no imōto ga imasu. 
7. Kūko kara Okamoto-san no ie made wa chikai desu. 
8. Nihon dewa ie no naka de minna kutsu o nugimasu. 
9. Tsugi no hi, Sakurako to Kāru wa Shinjuku ni dekakemasu. 
10. Kāru to Sakurako wa Makudonarudo ni hairimasu.


Return to Japanese Quizzes