Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Verb Completion Exercise

Instructions: Select the one correct answer from the given choices.


Example:
Nihon niwa takusan no kanban ga _______.
arimasu
imasu
orimasu

1. Shitte _______ to totemo benri desu.
aru
kiru
iru
 

2. _______ kotoba.
Oboemasu
Oboeru
Oboenai
 

3. Andō-san, taihen desu. Saifu o _______ .
otoshimasu
otosu
otoshimashita
 

4. Kono nimotsu o _______ no desu ga.
azuketai
azukenai
azukemasu
 

5. Higashiguchi no chikaku _______ .
aru
masu
desu


Return to Japanese Quizzes