Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Grammar Exercise

Instructions: Select the one correct answer from the given choices.


Example:

Kita kara Minami _______3,000 mairu.
e
ga
yori


1. Nihon wa yottsu no omona shima de dekiteori, 4,000 hodo no chiisana shima _______kakomarete imasu.
o
wa
ni

2. Nihon wa Kariforuniashū yori chiisaku, Igirisu _______ sukoshi ōkii kuni nano desu.
yori
made
kara

3. Nihonjin wa sekai demo _______junketsu na hitobito desu.
mottomo
motto

4. Nihon no kodai no rekishi wa shinwa ________tsutsumarete imasu.
o
ni
wa

5. Gun _______yoru seiji wa sorekara 700 nen tsuzukimashita.
no
na
ni


Return to Japanese Quizzes