Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Multiple Choice

Instructions: Select the best answer for each of the questions below. Choose only one answer.


Example:

Yottsu no omona shima, sorewa Hokkaidō, _______ , Shikoku, Kyūshū desu.
Honshū
Okinawa
Hiroshima


1. Nihon niwa samazama na kaigansen to fukaku kizamareta _______ ga takusan arimasu.
umi
tani
yama

2. Kuni jū no ōkina toshi ni _______ga atsumarimasu.
hito
kuruma
hanzai

3. Nagaku tsuzuita _______no shihai ga Kamakura de hajimarimashita.
Shōgun
Shōnin
Ten-nō

4. _______ni aru Itsukushima jinja wa kigen 553 nen ni tateraremashita.
Hiroshima
Miyajima
Kyoto

5. Edo wa sonoato sekai demo mottomo ōkina toshi,_______eto hatten shita no desu.
Kyōto
Tōkyō
Kamakura

6. Kamakura no Daibutsu wa, 93 ton no seidōde tsukurareta _______ chōkoku no kessaku desu.
Shintō
Bukkyō
Kirisutokyō

7. Tochi no _______pāsento ga kazan to yama de dekite imasu.
71
51
41

8. Toyotomi Hideyoshi wa 1585 nen ni gunji-dokusaisha ni nari sōdai na _______no kenchiku o meirei shimashita.
Edojō
Himejijō
Ōsakajō

9. Furanshisuko zabieru wa 1549 nen, _______ni kite, Nihon ni Kirisutokyō o shōkai shimashita.
Hiroshima
Kagoshima
Nagasaki

10. Nikkō ni aru kono gensōteki de kareina jinja, Tōshōgū wa, 1663 nen ni _______ no tame ni tateraremashita.
Tokugawa Ieyasu
Toyotomi Hideyoshi
Jinmu Ten-nō


Return to Japanese Quizzes