Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".


Example:

Nihon wa Kariforuniashū yori chiisaku, Igirisu yori sukoshi ōkii kuni nano desu.
�
1. Nihon wa gijutsu no saisentan o iku to dōji ni, 3,000 nen no bunmei to dentō o motte iru no desu.
2. Nihon no jinkō wa ichioku-nisenman ijō arimasu. 
3. Saisho wa Bukkyō ga mottomo jūyō na Nihon no shūkyō deshita.
4. Chūgoku o tōtte Porutogaru kara kita Kirisutokyō ga, Nihon dokuji no bunka o tsukuru noni jūyō na yakuwari o hatashimashita.
5. 1192 nen ni hōken jidai ga Kamakura de hajimarimashita.
6. Ōsaka Natsu no Jin de Tokugawa wa Toyotomi ni yaburemashita.
7. Nihon saigo no bushi seiken wa Tokugawa bakufu desu.
8. Tokugawa bakufu wa 300 nen ijō tsuzukimashita.
9. 1600 nendai no hajime, Bakufu wa saigo ni Kamakura to yū inakamachi ni utsurimshita.
10. Tokyō-Yokohama megaroporisu wa sekai de mottomo komiatta chiiki desu.


Return to Japanese Quizzes