Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Match the Translation

Instructions: Select the one correct translation from the given choices.


Example:

Nihon wa shimaguni desu.1. Tōku kara miruto, kami o miagete chōjō ga sobiete imasu.
 
2. Kono yōna yama no chiiki niwa futsū hito ga sumemasen.
 
3. Gendai shakai dewa hontō ni odorokubeki kōseki desu.
 
4. Nihon no kenchiku wa subarashii mono deshita.
 
5. Nihon wa atarashii jidai no hikari no naka eto ashi o fumidashita no desu.
 


Return to Japanese Quizzes