Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Grammar Exercise

Instructions: Select the one correct answer from the given choices.


Example:

Watashi wa nihongo ga sukoshi _______hanasemasen.
shika
dake
demo


1. Kochira wa Amerika taishikan _______Sumisu-san desu.
no
wa
de

2. Watashi no yūjin no Naoko ni _______ aimashita ka.
mada
motto

3. Toraberāzu chekku _______haraimasu.
o
no
de

4. Watashi no yōfuku to shujin no sūtsu ni airon_______kaketekudasai.
o
ga
wa

5. Eiga wa nan-ji _______hajimarimasuka.
ga
ni
de


Return to Japanese Quizzes