Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Verb Completion Exercise

Instructions: Select the one correct answer from the given choices.


Example:

Motto yukkuri _______ kudasai.
hanashite
hanasu
hanashitai


1. Watashi wa nihongo ga sukoshi shika _______.
hanashimasu
hanasemasen
hanasemasu
 

2. Hito-ban ichi-man kyūsen-en ni _______ .
narimasu
arimasu
shimasu
 

3. Sore ni _______ .
shimasu
suruto
shinai
 

4. Toraberāzu chekku no haitta saifu o _______.
nakushimasu
nakushimasen
nakushimashita
 

5. Toraberāzu chekku o _______ no desu ga.
tsukuritai
tsukurimasu
tsukureba


Return to Japanese Quizzes