Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Grammar Exercise

Instructions: Select the one correct answer from the given choices.


Example:
Saifu _______ otoshimashita.
o
ga
ni

1. Asoko no kaisatsu ni annai ga arimasu.  _______de mite kudasai.
doko
koko
soko

  2. Sō desu nē, tsukimi udon _______ o-susume desu.
de
ka
ga

  3. Amerika taishikan wa dō yatte ikimasu _______ .
ga
ka
yo

  4. Nihonjin wa o-cha o ie _______ nomimasu.
de
niwa
dewa

  5. Jā watashi wa kafeore _______ shimasu.
o
ni
wa


Return to Japanese Quizzes