Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Multiple Choice

Instructions: Select the best answer for each of the questions below. Choose only one answer.


Example:

Kippu wa _______de kaemasu ka.
doko
dare


1. Sugu soko no kippu _______ desu.
noriba
oriba
uriba

2. Nagano _______  no densha wa doko de norimasu ka.
eki
iki
aki

3. Asoko no kaisatsu ni annai ga _______ .
kimasu
arimasu
ikimasu

4. Watashi wa tsukimi udon o _______ .
itadakimasu
shimasu
kudasai

5. Miso rāmen _______ o-negai shimasu.
ichi
hitotsu
hitori

6.  Amerika taishikan wa _______ yatte ikimasu ka.

naze
dono

7. Nan nichi kakarimasu _______.
ka
ga
da

8. Sorosoro o-hiru ni _______ .
shimashita
shita
shimashō

9. Sore wa ii _______ desu ne.
kangaeru
kangae
kangaeta

10. Nimotsu _______ .
azukarisho
annaisho
azukeru


Return to Japanese Quizzes