Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".


Example:
Nihon niwa takusan no kanban ga arimasu. 
�
1. Ekiben wa kippu uriba de kaemasu.
2. Densha no kippu wa noriba de kaimasu. 
3. Kaisatsu niwa annai ga arimasu. 
4. Eki niwa Koinrokkā ka nimotsu azukarisho ga arimasu. 
5. Karēraisu wa ninki ga arimasu ga takai desu. 
6. Kissaten wa Igirisu kara yatte kimashita.
7. Nihon no kissaten niwa o-cha ga arimasen.
8. Yūbinkyoku niwa futsūbin to sokutatsu ga arimasu. 
9.  "Onaka ga pekopeko" towa "onaka ga ippai" to yū koto desu.
10. "O-hitotsu" wa "hitotsu" no teineigo desu.


Return to Japanese Quizzes