Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Match the Translation

Instructions: Select the one correct translation from the given choices.


Example:
Kippu wa doko de kaemasu ka.1. Nagano iki no densha wa doko de norimasu ka.
 
2.Koko dewa nani ga o-susume desu ka.
 
3.Chikatetsu de ikemasu ga, takushī ga benri desu.
 
4. Amerika taishikan made dono kurai kakarimasu ka.
 
5.Koko wa tabako wa daijōbu desu ka.
 


Return to Japanese Quizzes