Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Verb Completion Exercise

Instructions: Select the one correct answer from the given choices.


Example:
Taiyō o senzo ni _______ hitobito.
motsu
mochimasu
motte


1. Nihon niwa samazama na kaigansen to fukaku kizamareta tani ga takusan _______ .
imasu
arimasu
orimasu
 

2. Tōku kara miruto, kami o miagete chōjō ga_______imasu.
sobieru
sobieta
sobiete
 

3. Koko deno hairaito, 2,000 nen no jikan ryokō dewa, Nihon no rekishi no pēji no naka kara mottomo omoshiroi dekigoto o shōkai _______ .
suru
shimashō
shitai
 

4. Miyajima ni aru Itsukushima jinja wa kigen 553 nen ni _______ .
tateraremasu
taterareru
tateraremashita
 

5. Kono koro wa Shintō ga mottomo jūyō na shūkyō_______ .
da
desu
deshita


Return to Japanese Quizzes