Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

Multiple Choice

Instructions: Select the best answer for each of the questions below. Choose only one answer.


Example:

Arigatō_______.
gozaimasu
deshita
mashita


1. Watashi no namae _______Kaori desu.
de
wa>
ni

2. Kono kurejitto kādo _______ka.
tsukaemasu
ikimasu
dekakemasu

3. Yoyaku ga haitte iru _______desu.
made
hazu
mada

4. Toraberāzu chekku o tsukuritai no _______ga.
desu
masu
made

5. Jidō-shiharai-ki wa doko ni _______ka.
orimasu
arimasu
imasu

6.  Ōkina chizu o misete _______.
kureru
kudasai
deshita

7. Asoko wa yūbinkyoku _______ka.
desu
masu
da

8. Yamanotesen ni _______n desu ka.
iku
noru
kuru

9. Otaku kara kaisha _______ dono gurai kakarimasu ka.
mazu
mada
made

10. Jā tenpura _______ shimashō.
ga
ni
de


Return to Japanese Quizzes