Support | Language Quizes | Japanese

Japanese Product Quizzes
These questions are based on material from the Japanese Title "The Most Common Words in Japanese".

True/False

Instructions: Read each statement carefully. If the sentence is true, select the button in front of the "T". If the statement is false, select the button in front of the "F".


Example:
Tōkyō wa Nihon no shuto desu. 


 
1. "O-genki" wa "genki" no teineigo desu.
2. "Ohayō gozaimasu" wa ichinichijū tsukaemasu. 
3. Nihongo dewa takusan no Eigo o tsukaimasu. 
4. "Irasshaimase" wa mise no hito shika tsukaimasen. 
5. Nihon niwa Jidō-shiharai-ki ga arimasen. 
6. "Kashikomarimashita" wa mise no hito ga tsukau hijō ni teineina iikata desu. 
7. Yamanotesen wa Tōkyō no basu desu.
8. Asakusa kara Nikko made tokkyū de san-jikan kakarimasu. 
9.  Shinjuku no eki o Shinjukueki to iimasu.
10. Nihon deno chippu wa 20 pāsento gurai desu.


Return to Japanese Quizzes